Tahvonlahden ala-asteen koulun peruskorjaus ja laajennus sekä päiväkoti

Tahvonlahti, Helsinki
Valmistumisvuosi: 2023
Laajuus: 7 408 brm2

Koulurakennukseen sijoittuvat suomenkielisen perusopetuksen luokkatasot 1-6. sekä varhaiskasvatuksen tilat. Koulussa on 500 oppilaspaikkaa sekä päiväkoti 210 lapselle. Rakennuksessa työskentelee n. 55-65 opettajaa.

Uusi laajennus täydentää olemassa olevaa kolmikerroksista koulurakennusta joka on peräisin vuodelta 1973 (suunnittelija Helvi Mether-Borgström, HKR). Uuden rakennuksen katujulkisivun selkeä muoto ja vaalea hahmo tekevät koulusta kutsuvan ja helposti lähestyttävän julkisen rakennuksen. Pihan puolella koulu avautuu maisemaan ja asettuu paikoilleen luonnonmuotoja noudatellen. Olemassa oleva rakennus korjattiin perusteellisesti. Vaikka ulkoseinien pinta, eristeet ja ikkunat uusittiin perusluonne säilytettiin entisen kaltaisena. Uusi julkisivumateriaali vanhalla osalla on ohutrapattu rakennuslevy, kuultokäsitelty puu ja lasi. Uudisrakennuksen pääjulkisivumateriaalit ovat slammattu, poltettu tiili, kuultokäsitelty puu ja lasi.

Uudisrakennuksen arkkitehtuuri pohjaa rakennuksen toiminnallisiin tavoitteisiin sekä rakennuspaikan ominaispiirteisiin. Päiväkoti ja sen piha sijaitsevat rakennuksen itäpäädyssä. Alkuopetuksen tilat sijoittuvat päiväkodin yläpuolelle toiseen kerrokseen josta on myös yhteys koulun tiloihin. Koulun eteläpuolelle jäävä piha on luonnonkaunista avokalliota mäntyineen. Piha laskee etelään ja on ilmansuuntansa ja ilmastonsa puolesta toimiva välituntipihana. Olemassa olevaa ainutlaatuista luontoa pyrittiin säilyttämään mahdollisimman paljon. Tästä syystä asfaltointi, leikkikalusteet sijoittuvat koulun läheisyyteen. Myös piha-alueet suunniteltiin esteettömiksi. Rakennuksen huolto tapahtuu pohjoispuolelta ja sen autopaikat sijoittuvat tontin itäosaan esteettömiä autopaikkoja lukuun ottamatta.

Opetustilat muodostavat avoimia opetuskokonaisuuksia, joita voidaan käyttää joustavasti erilaiseen opetukseen. Keskusaula ja siihen liittyvä monitoimitila katsomoineen yhdistää tilat toisiinsa, mutta se toimii myös opetuksen tilana. Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen moni- ja yhteiskäyttöisyys. Koulurakennus tarjoaa tiloja erilaiselle vapaa-ajan toiminnalle kouluajan ulkopuolella, myös kesäaikaan. Tämä on otettu huomioon kulkureittien ja kulunvalvonnan suunnittelussa. Tietoteknisissä asennuksissa huomioitiin tulevaisuuden oppimisympäristön vaatimukset.


Finno skola och daghem

Finnoo, Espoo
Valmistumisvuosi: 2002
Laajuus: 6090 brm2 (uudisrakennus), 737 brm2 (peruskorjaus)
Tilaaja: Espoon kaupunki

Finnoon koulun ja päiväkodin maasto on kallioista ja jyrkkäpiirteistä. Tontilla sijaitsee vanha, puinen koulukiinteistö ja etelässä Martinsillantien ja länsiväylän liikennealueet. Korkeuserot tontilla ovat yli kymmenen metriä. Kaikki nämä tekijät ovat vaikuttaneet rakennuksen hahmoon ja sijoittumiseen tontille. Päämassa jakaantuu kahteen hahmoltaan itselliseen yksikköön; suorakulmaiseen kouluosaan ja pohjamuodoltaan simpukkamaiseen päiväkotiosaan.

Suojaisan ja meluttoman välituntipihan muodostamiseksi on uudisrakennuksen volyymi sijoitettu siten, että se hyödyntää tontin luontaiset korkeuserot. Rakennukseen on järjestetty maantasosta sisäänkäynnit talon jokaisesta kolmesta kerroksesta ja keskuspiha sijoittuu keskikerroksen tasoon. Toiminnallisesti erityyppiset volyymit liittyvät kuitenkin saumattomasti yhteen.

Julkisivujen materiaalivalinnoilla on pyritty jäsentämään kokonaisuutta pienempiin yksiköihin. Valkoinen ja värillinen slammattu tiili on kouluosan pääasiallinen julkisivumateriaali ja sitä säestää esipatinoitu kuparipelti. Päiväkodin julkisivua hallitsee etelän suuntaan kuultokäsitelty puu, joka liittää uudisosan myös vanhaan koulurakennukseen. Pihan puolella julkisivumateriaalin vaihtuminen slammatuksi tiileksi nivoo koulun ja päiväkodin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Rakennuksen sydämenä toimii ruokalan, kirjaston ja juhlasalin yhteyteen sijoitettu kolmikerroksinen aula, kokoava monikäyttöinen keskustila, joka myös helpottaa talossa liikkujan orientoitumista. Materiaalivalinnoilla on korostettu luonnon läsnäoloa myös sisätiloissa. Peruskorjattuun vanhaan kouluun sijoittuu lähinnä oppilashuollon tiloja ja sillä on sisäyhteys uudisrakennukseen. Suunnittelussa säilytetty talon tilojen perusluonne samalla kun ne on muutettu uusia toiminnallisia vaatimuksia vastaavaksi.


Lehtisaaren päiväkoti ja koulu

Lehtisaari, Helsinki
Valmistumisvuosi: 2013
Pinta-ala: 1550 m2

Rakennus sijaitsee Lehtisaaressa osana alueen uudistuvaa keskustaa Kuusisaarentien eteläpuolella. Ympäristö on luonteeltaan vehreä ja puistomainen, tontti liittyy idässä rannan puistoihin ja etelässä pallokenttäalueisiin. Länsipuolella sijaitsee Lehtisaaren seurakuntatalo, Pyhän Laurin kappeli.

Rakennuksen päätilat sijoittuvat yhteen kerrokseen ja käsittävät tilat koulun ala-asteen ensimmäiselle ja toiselle luokalle sekä kolmen hoitoryhmän päiväkodin esiopetuksineen. Lisäksi rakennuksessa on molempia yksiköitä palvelevia yhteistiloja kuten sali aputiloineen ja aulatilat, joista on muokattu myös ruokailuun sopiva, eri tilayksiköitä yhdistävä keskustila. Yhteistilaisuuksissa, esim. kausijuhlissa ja iltatapahtumissa aula- ja salitiloista on muodostettavissa suurempi yhtenäinen tilakokonaisuus avaamalla niiden välinen siirtolasiseinä. Sali toimii myös iltakäytössä alueen asukkaita palvelevana monitoimitilana. Akustisesti se on muunneltavissa sopivaksi sekä päivittäiseen käyttöön mm. liikuntasalina että erilaisiin puhe- ja musiikkiesityksiin. Aula- ja liikennetiloista muodostuu rakennuksen läpi kulkeva polveileva tilasarja, joka aukeaa toimintatiloihin liukuovien ja lasiseinien kautta. Liikenteellisesti rakennus muodostaa yhden kokonaisuuden, josta kukin toiminnallinen yksikkö voi myös toimia itsenäisesti omilla sisäänkäynneillään muiden tilojen ollessa suljettuja.

Eri käyttäjäryhmien välinen yhteistyö on nykyisin tiivistä, ja suunnittelun keskeisenä tekijänä on ollut yhteisöllisyyden korostaminen. Yhdessä käyttäjäryhmien kanssa on pyritty löytämään ratkaisumalleja, jotka kannustavat kanssakäymiseen ja yhteistyöhön. Joustavuutta ja avoimuutta sisätiloissa on korostettu myös luomalla tiloista monikäyttöisiä ja lisäämällä läpinäkyvyyttä tilojen välisillä lasiseinillä. Rakennus on seurakuntatalon ohella ainoa julkinen rakennus alueella, ja sen yhteisöllistä merkitystä ja asemaa kaupunkikuvassa on haluttu korostaa ulkoarkkitehtuurin keinoin.


Pukinmäen peruskoulu

Pukinmäki, Helsinki
Valmistumisvuosi: 2000
Laajuus: 3684 brm2

Pukinmäen peruskoulun laajennus rakennettiin vuonna 1985 valmistuneen koulun ja kirjaston yhteyteen. Peruskorjattava koulu sijaitsee Pukinmäen urheilupuiston vieressä, ja se edustaa perinteistä rationaalista punatiiliarkkitehtuuria. Tonttia ympäröivät asuinrakennukset ovat pääosin kaksikerroksisia ja materiaaliskaala on kirjava, vaihdellen punatiilestä vaaleisiin omakoti- ja rivitaloihin. Mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan uudisrakennus pyrkii toimimaan välittävänä elementtinä näiden eriluonteisten ympäristötekijöiden välillä.

Uudisrakennus kiertyy uuden sisääntulopihan ympärille ja rajaa suojaisan, etelään avatutuvan ulko-oleskelutilan. Rakennuksen länsipuolelle, tontin puistomaiseen osaan on järjestetty pienimmille oppilaille sekä ertyisopetusryhmälle pihatilat sisäänkäynteineen.

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on talon sydämenä ja keskustilana toimiva, osin kaksikerroksinen ruokala aputiloineen. Ensimmäisen kerroksen toinen painopiste ovat pienimpien luokkatilat, jotka kiertyvät keskeisenä tilana toimivan kaksikerroksisen monitoimitilan ympärille. Lisäksi kerrokseen sijoittuvat mm. erityisopetustilat vaikeasti kehitysvammaisille omalla sisäänkäynnillä sekä oppilashuollon tilat. Rakennuksen toisen kerroksen keskustilan ympärillä ovat mm. yleiset opetustilat, kuvaamataidon tila sekä opettajien huone.

Näkyvimpinä julkisivumateriaaleina uudisosassa käytettiin Cor-Ten -teräskasetteja sekä slammattua kevytsoraharkkoa, jotka yhdessä pyrkivät liittämään uudisosan kaupunkikuvaan ja antavat suuren koulun eri osille mittakaavallisesti hallittavan ja tunnistettavan luonteen.


Kartanon päiväkoti

Sipoo
Valmistumisvuosi: 2006
Laajuus: 596 brm2

Kartanon päiväkodin suunnittelu käsitti rakennus-, sisustus- ja vihersuunnittelun. Uudisrakennukseen sijoitettiin kolmen päiväkotiryhmän tilat aputiloineen sekä tarvittavat henkilökunnan toimisto-, huolto- ja keittiötilat. Pääsisäänkäynti sijaitsee keskeisesti ja se avautuu lasiseinin pihatiloihin. Ryhmähuoneet ovat yhdistettävissä leikki- ja lepohuoneisiin liukuseinin. Suunnittelussa on huomioitu erityisesti eri tilojen akustiset vaatimukset lisäämällä mm. vaimennuksia seinäpinnoille ja kattoihin tarvittaessa. Pihasuunnittelussa on luotu eri ikäisille lapsille luontevat leikkialueet. Pihatiloja on jäsennetty katoksin, istutusryhmin ja pergoloin, jotka toimivat eri vuodenaikoina suojaisina leikkipaikkoina. Rakennus on rungoltaan puurunkoinen, osittain elementtirakenteinen ja se on pääosin yksikerroksinen. Julkisivumateriaalina on käytetty kuultokäsiteltyä puuta ja lasia.


< takaisin